Rynek pracy

Stopa bezrobocia w województwie warmińsko-mazurskim jest najwyższą wśród wszystkich 16 województw Rzeczypospolitej Polskiej i kształtuje się na poziomie 22,5%, co stanowi wartość wyższą o 8,1% od średniej stopy bezrobocia w całej Polsce (stan na koniec lutego 2013r.). W strukturze administracyjnej województwa, poziom bezrobocia jest różny w poszczególnych powiatach i zależy od wielkości danego regionu, kierunku rozwoju ekonomicznego i istniejącej koniunktury gospodarczej. Najniższym procentowym udziałem osób bezrobotnych mogą pochwalić się takie regiony Warmii i Mazur, jak Olsztyn (9,1%), powiat iławski (14,6%), Elbląg (18,2%) i powiat giżycki (20,2%). Z drugiej strony, ponad 30% stopą bezrobocia charakteryzują się powiaty: bartoszycki (30,4%), kętrzyński (30,9%), węgorzewski (31,2%), braniewski (31,4%) i piski (34,5%).rynek pracy

W lutym 2013 roku, liczba bezrobotnych w regionie wyniosła 122 394 osoby i była większa w porównaniu do stycznia o 1 570 osób, czyli. o 1,3%. W analizowanym okresie wzrost bezrobocia odnotowano w siedemnastu Powiatowych Urzędach Pracy,  największy w: Olsztynie (o 5,0%), Elblągu (o 4,8%) i Iławie (o 3,6%). Z kolei, spadek liczby bezrobotnych w tym okresie zanotowano w czterech powiatach: braniewskim (o 2,9%), bartoszyckim (o 2,7%), piskim (o 1,5%) oraz węgorzewskim (o 0,5%).

Wśród bezrobotnych województwa warmińsko-mazurskiego przeważają kobiety (50,8%). Największy udział procentowy kobiet odnotowano w powiatach: działdowskim (54,5%), gołdapskim (54,0%) oraz iławskim (53,0%), a najmniejszy w powiatach: kętrzyńskim (47,2%) i mrągowskim (47,4%). Blisko połowa zarejestrowanych bezrobotnych to mieszkańcy wsi.

Analiza struktury zawodowej osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowych Urzędach Pracy wykazała, że najliczniejsze grupy stanowią robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy (22,5% ogółu), osoby bez zawodu (21,6% ogółu), pracownicy usług osobistych i sprzedawcy (17,6% ogółu) oraz technicy i inny średni personel (11,5% ogółu). Wśród nich najliczniej występują sprzedawcy, rolnicy, technicy ekonomiści, krawcy, mechanicy samochodowi, robotnicy gospodarczy, murarze i kucharze.

NameEmailWebsite

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *