Praca: Specjalista


Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie
Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Olsztyn
Ogłoszenie o naborze Nr 30459

Warunki pracy

• Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
praca administracyjno-biurowa w siedzibie Urzędu,
• kontakt z klientem zewnętrznym,
• narzędzia i materiały pracy - komputer, urządzenia biurowe, praca przy komputerze co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy (powyżej 4 godzin dziennie),
• praca jednozmianowa w godzinach 7:30-15:30.

Zakres zadań

 • • prowadzenie akt osobowych funkcjonariuszy i pracowników cywilnych w tym min: o gromadzenie i segregowanie dokumentów personalnych, wynikających z przebiegu stosunku służbowego, stosunku pracy wg wytycznych służbowych oraz Kodeksu Pracy, o analiza poprawności formalnej i zawartości merytorycznej sporządzanych zakresów obowiązków,
 • • opracowywanie dokumentów wynikających z nawiązywania i rozwiązywania stosunku służbowego/pracy,
 • • prowadzenie dokumentacji urlopowej funkcjonariuszy i pracowników cywilnych,
 • • prowadzenie dokumentacji związanej z ewidencją czasu służby funkcjonariuszy i czasu pracy pracowników cywilnych,
 • • prowadzenie spraw związanych z okresowym opiniowaniem służbowym strażaków i pracowników cywilnych,
 • • kompletowanie sporządzonej dokumentacji emerytalno - rentowej strażaków i pracowników cywilnych i przekazywanie do ZUS i ZER MSWiA w Warszawie,
 • • realizowanie zadań z obszaru profilaktyki zdrowotnej strażaków i pracowników cywilnych w zakresie skierowań i nadzoru nad terminowością realizacji badań wstępnych, okresowych, kontrolnych oraz komisji lekarskich,
 • • prowadzenie kancelarii ogólnej i sekretariatu komendanta miejskiego i jego zastępcy,
 • • ewidencjonowanie oraz przedłużanie dokumentów służbowych dla strażaków, • realizowanie zadań z zakresu planowania pracy KM PSP,
 • • organizowanie odpraw służbowych, narad i konferencji z udziałem komendanta miejskiego,
 • • opracowywanie, opiniowanie projektów i rejestrowanie decyzji, rozkazów, zarządzeń i instrukcji komendanta miejskiego,
 • • planowanie i organizowanie narad, odpraw służbowych z udziałem komendanta miejskiego,
 • • organizowanie współpracy z terenowymi organami administracji publicznej, innymi instytucjami i jednostkami ochrony przeciwpożarowej,
 • • ewidencjonowanie pieczęci i stempli w KM PSP,
 • • kontrola przestrzegania przepisów kancelaryjnych oraz zasad organizacji czasu pracy przez wydziały, sekcje i stanowiska komendy oraz podległych jej komórek organizacyjnych,
 • • prowadzenie części polityki informacyjnej w zakresie bieżącym, uzgodnionym z oficerem prasowym komendanta miejskiego,
 • • bieżące prowadzenie spraw zleconych przez komendanta związanych z funkcjonowaniem komendy, w szczególności tworzenie projektów pism, korespondencji i dokumentów, przepisywanie ich oraz zbieranie i gromadzenie informacji.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • • komunikatywność;
 • • umiejętność analitycznego myślenia;
 • • biegła znajomość obsługi komputera;
 • • znajomość przepisów w zakresie instrukcji kancelaryjnej (Zarządzenie nr 21 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt dla PSP);
 • • znajomość ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2016 r., poz. 603, ze zmianami) w szczególności w zakresie obowiązków i uprawnień wynikających ze stosunku służbowego;
 • • znajomość zagadnień dotyczących czasu służby strażaków PSP;
 • • umiejętność formułowania wypowiedzi na piśmie oraz tworzenia tekstów okolicznościowych;
 • • umiejętność obsługi programów wspomagania pracy biurowej (pakiet Microsoft OFFICE);
 • • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 • • niekaralność za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karno-skarbowe.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • • doświadczenie zawodowe w jednostkach administracji publicznej;
 • • udokumentowany staż pracy w dziale personalnym;
 • • doświadczenie w prowadzeniu sekretariatu oraz organizacji konferencji i uroczystości okolicznościowych;
 • • umiejętność analizy i syntezy informacji;
 • • odporność na stres;
 • • samodzielność i dyspozycyjność.
W celu aplikowania prosimy przejść pod adres: https://www.praca.pl/specjalista_2020985.html
APLIKUJ TERAZ