Praca: Inspektor


Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej w Kętrzynie
Komendant Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Kętrzyn
Ogłoszenie o naborze Nr 23079

Warunki pracy

Stanowisko pracy zlokalizowane jest na pierwszym piętrze budynku wielokondygnacyjnego kompleksu koszarowego komendy oddziału. Dojścia i dojazdy utwardzone, budynek oraz stanowisko pracy nie przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe lub warunki uciążliwe dla zdrowia. Ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą oszacowane na poziomie akceptowalnym.
Praca administracyjno-biurowa 20 godzin tygodniowo. Kilka razy w roku występują kontakty zewnętrzne telefoniczne i osobiste z przedstawicielami Komend Powiatowych Straży Pożarnych na terenie powiatów, gdzie usytuowane są placówki Straży Granicznej oraz komenda Warmińsko-Mazurskiego Oddziału straży Granicznej. Występują czynniki utrudniające wykonywanie zadań: praca w terenie podczas kontroli w placówkach W-MOSG, istnieje potencjalne narażenie na czynniki biologiczne podczas przeprowadzania kontroli w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców oraz stres w chwilach zagrożenia przy współodpowiedzialności za ludzi i mienie podczas pożaru

Zakres zadań

 • przeprowadzanie czynności kontrolnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej w komendzie oddziału i jego jednostkach organizacyjnych, a także prowadzenie dokumentacji i przedstawianie wniosków w tym zakresie Komendantowi Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej,
 • określanie rodzaju i miejsca rozmieszczenia podręcznego sprzętu gaśniczego, w tym także instrukcji przeciwpożarowych, znaków ewakuacyjnych i tablic informacyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz kontrolowanie przestrzegania terminów legalizacji i przeglądu sprzętu gaśniczego,
 • prowadzenie wstępnych szkoleń z zakresu ochrony ppoż celem zapoznania funkcjonariuszy SG i pracowników z przepisami przeciwpożarowymi w tym informowanie o sposobach postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejsca zagrożenia celem wypełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa oraz wskazania trybu postępowania w przypadku zagrożenia pożarem,
 • współpracowanie z komórkami organizacyjnymi komendy oddziału przy opracowywaniu szczególnych zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego prac pożarowo niebezpiecznych oraz kontrolowanie ich przestrzegania,
 • kontrolowanie stanu zaopatrzenia wodnego oraz stanu dróg pożarowych i dojazdów do punktu czerpania wody,
 • nadzorowanie terminowego prowadzenia przez służby techniczne przeglądów i konserwacji urządzeń i instalacji elektrycznych, odgromowych, grzewczych, wentylacyjnych, kominowych i urządzeń przeciwpożarowych,
 • prowadzenie rejestru pożarów i innych miejscowych zagrożeń, a także opracowywanie i przekazywanie Komendantowi Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej pisemnych meldunków o pożarach i innych miejscowych zagrożeniach,
 • opracowywanie i przedkładanie Komendantowi Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej rocznej oceny stanu ochrony przeciwpożarowej w oddziale wraz z wnioskami dotyczącymi podniesienia poziomu bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz proponowanie zaleceń do realizacji.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie i uprawnienia inspektora ochrony przeciwpożarowej lub kwalifikacje do wykonywania zawodu technik pożarnictwa
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość ustawy o ochronie przeciwpożarowej i rozporządzeń wykonawczych oraz innych przepisów dotyczących bezpieczeństwa przeciwpożarowego,
 • asertywność,
 • umiejętność argumentowania,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • komunikatywność.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  W celu aplikowania prosimy przejść pod adres: http://www.praca.pl/inspektor_1925541.html
  APLIKUJ TERAZ